Heeft u een tekort aan ruimte? Wij lossen het nú voor u op.

Vestiging Delft
Bestel direct

  • Leverbaar binnen Zuid-Holland
  • Binnen 1 werkdag geleverd
  • Spoedlevering mogelijk
  • Vaste scherpe prijs

015-261 6393

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

– Zegwaard Container Verhuur:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zegwaard Container Verhuur

– Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Zegwaard Container Verhuur tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of enige andere overeenkomst, waaronder koop en huur, hierna ook te noemen “klant” of “gebruiker”

– Overeenkomst:
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zegwaard Container Verhuur tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en/of koop en/of huur of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overige overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Zegwaard Container Verhuur worden overeengekomen.
2. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Zegwaard Container Verhuur, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Zegwaard Container Verhuur heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
2. Een overeenkomst komt tot stand indien een schriftelijke opdrachtbevestiging, het huurcontract, door beide partijen is ondertekend.

Artikel 4: Prijzen
1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Zegwaard Container Verhuur vermeld.
2. De huurprijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De indexatie betreft de CBS consumentenprijsindex. De peildatum is 1 januari.
3. Zegwaard Container Verhuur is gerechtigd de huurprijs eenzijdig periodiek aan te passen. De aldus herziene huurprijs is niet eerder van toepassing dan na dertig (30) dagen nadat Zegwaard Container Verhuur aan de klant een bericht van huuraanpassing heeft verstuurd (dit m.u.v. van de gewijzigde huurprijzen t.a.v. de indexatie)
4. Zegwaard Container Verhuur is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Zegwaard Container Verhuur maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan Zegwaard Container Verhuur haar prijzen wijzigt, dan is Zegwaard Container Verhuur overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.

Artikel 5: Bestemming en gebruik verhuurde objecten
1. Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegwaard Container Verhuur is het de klant niet toegestaan een andere bestemming aan de gehuurde ruimte te geven. De klant zal de gehuurde ruimte als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming het door Zegwaard Container Verhuur vastgesteld huishoudelijk reglement gebruiken en onderhouden en is verplicht te allen tijde goed afgesloten en perfect schoon te houden en alle afval te verwijderen.
2. Ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, dient de klant zich tevens te houden aan de richtlijnen en aanwijzingen verstrekt door of namens Zegwaard Container Verhuur
3. Het is de klant niet toegestaan:
• Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een bijzondere en/of emotionele waarde op te slaan of te laten verblijven in het gehuurde, waarbij in alle gevallen geldt dat Zegwaard Container Verhuur nimmer aansprakelijk is voor verlies, beschadiging of diefstal van dergelijke zaken;
• Het gehuurde te gebruiken op een wijze die in strijd is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, inclusief ( maar niet beperkt tot) het opslaan van wapens, explosieve, drugs, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde zaken en dergelijke in het gehuurde;
• Elektrische toestellen aan te sluiten in het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegwaard Container Verhuur
• Vanuit het gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen, kortom enige commerciële activiteiten in of vanuit het gehuurde uit te oefenen;
• Het gehuurde als werkplaats te gebruiken.
• Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegwaard Container Verhuur, zaken in, aan of op het gehuurde aan te brengen;
4. De klant beseft dat Zegwaard Container Verhuur en/of de klant onderworpen zijn aan wet- en regelgeving met het oog op de opslag van mogelijk voor het milieu schadelijke dan wel belastende stoffen. Met het oog hierop is het de klant niet toegestaan om bijvoorbeeld de navolgende zaken – dan wel daarop gelijkende zaken – op te slaan in het gehuurde, waarbij ter indicatie wordt aangesloten bij de lijst als bedoeld in het besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278):
• Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
• Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;
• Asbest en/of blauwleer;
• (kunst) mest;
• gasflessen en/of accu’s
• vuurwerk
• gevaarlijke stoffen en preparaten die volgens het besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lood 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:
• ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan alsmede vuurwerk;
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en perichloorzuren;
• ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijn;
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
• schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
• bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals over- en wc- reinigers;
• irriterende stoffen en preparaten;
• kankerverwekkende stoffen en preparaten;
• voor de voortplanting vergiftige stoffen en preparaten;
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s;
• pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
• bestrijdingsmiddelen;
5. Overtreding van de artikelen 5.3 en/of 5.4 kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van de klant, waartoe Zegwaard Container Verhuur zich het recht voorbehoudt aangifte te doen. De klant beseft dat Zegwaard Container Verhuur onder omstandigheden gehouden zal zijn aangifte te doen als daartoe objectief gezien aanleiding bestaat, mede met het oog op de belangen van andere klanten.
6. Handelen in strijd met de artikelen 5.3 en/of 5.4 geldt voor Zegwaard Container Verhuur als voldoende reden de overeenkomst op te mogen zeggen dan wel te (laten) ontbinden.
7. Het is de klant níet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, weder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zegwaard Container Verhuur.

Artikel 6: Betaling, zekerheidstelling en Incasso
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle aan Zegwaard Container Verhuur verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Zegwaard Container Verhuur aangewezen of op de factuur aangegeven bankrekening.
2. Door overschrijding van deze betalingstermijn, raakt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, over de periode dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend.
3. Zegwaard Container Verhuur is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen, ook voorafgaande aan de uitvoering van de overeengekomen diensten, werkzaamheden of leveranties. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Zegwaard Container Verhuur krachtens de vorige volzin voldoet, is Zegwaard Container Verhuur gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Zegwaard Container Verhuur bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade.
4. Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen, is de opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,= onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Zegwaard Container Verhuur gerechtigd is vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.
5. Zegwaard Container Verhuur heeft het recht tot wederopzegging van de cliënt om van zijn / haar genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens maandelijkse huurbetaling indien de cliënt hiervoor een machtiging heeft ondertekend, hetzij op het huurcontract hiervoor heeft getekend.

Artikel 7: Toegang
1. Zegwaard Container Verhuur heeft het recht de klant de toegang tot het gehuurde te ontzeggen en/of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen in geval de klant ( een van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of Zegwaard Container Verhuur vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft Zegwaard Container Verhuur het recht DE KLANT DE TOEGANG TOT DE OPBERGRUIMTE TE ONTZEGGEN BIJ WANBETALING.
2. Zegwaard Container Verhuur is onder meer in (maar niet beperkt tot) noodgevallen, gerechtigd zonder toestemming en zo nodig ook buiten de normale openingstijden het gehuurde te betreden door openbreking. Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld het plotseling optreden van gebreken, waardoor dringend herstel noodzakelijk is.
3. Gebruiker heeft toegang tot het gehuurde zeven dagen per week gedurende de normale openingstijden zoals die door Zegwaard Container Verhuur worden vastgesteld. Het staat Zegwaard Container Verhuur vrij om van de vastgestelde openingstijden af te wijken en/of deze aan te passen. Een aanpassing van openingstijden zal nimmer tot aanpassing van de overeengekomen prijs leiden.

Artikel 8: Klachten en garantie
1. Een eventuele klacht ter zake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden/dienst (verhuur) schriftelijk aan Zegwaard Container Verhuur te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
2. Zegwaard Container Verhuur behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren. Indien de opdrachtgever weigert aan controle medewerking te verlenen, vervalt elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht.
3. Zegwaard Container Verhuur is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Zegwaard Container Verhuur heeft voldaan.

Artikel 9: Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die Zegwaard Container Verhuur redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Zegwaard Container Verhuur de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, en daarnaast is overmacht elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
2. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking , werkonderbreking of stiptheidacties die uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of bemoeilijken en voorts elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Zegwaard Container Verhuur met zich meebrengt.
3. Zegwaard Container Verhuur is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Zegwaard Container Verhuur niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10: Gebreken, aansprakelijkheid en schade:
1. Zegwaard Container Verhuur is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken van de in gebruik gegeven ruimte. Zegwaard Container Verhuur is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van zaken die door of ten behoeve van gebruiker in de ter beschikking gestelde ruimte zijn opgeslagen.
2. Gebruiker vrijwaart Zegwaard Container Verhuur ter zake van alle aanspraken van derden ter zake schade aan zicht in het gehuurde bevindende zaken c.q. letsel aan personen, toegebracht als gevolg van gebreken als in artikel 10.1 omschreven.
3. Gebruiker vrijwaart Zegwaard Container Verhuur indien Zegwaard Container Verhuur wordt aangesproken door derden tot voldoening van schade veroorzaakt door gedragingen, handelingen of nalatigheden van de gebruiker en/of derden die de gebruiker heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot het gehuurde of het pand waarin het gehuurde zich bevindt.
3. Voorts is Zegwaard Container Verhuur ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van belemmering in of verhindering van de levering van warmte, warm/ koud water en gas en elektriciteit en evenmin voor het niet, slechts gedeeltelijk of verkeerd verricht worden van de in dit lid bedoelde leveranties en diensten.
4. Zegwaard Container Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade van gebruiker of diens eigendommen door weeromstandigheden, lekkage, diefstal en brand- of dergelijke voorvallen.
5. Er is sprake van een gebrek aan het gehuurde als het gehuurde gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de klant toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat de klant bij het aangaan van de overeenkomst van het gehuurde mag verwachten van een goed onderhouden zaak.
6. Zegwaard Container Verhuur is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de klant of derden – en de klant vrijwaart Zegwaard Container Verhuur voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van; zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt; weersomstandigheden; stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde; stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of lichtbehandeling; storing van de installaties en apparatuur; in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen; brand, ontploffing en andere voorvallen; stoornis in het huurgenot en stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en/of knaagdierschade.
7. Zegwaard Container Verhuur erkent geen enkele aansprakelijkheid en neemt ook geen enkele aansprakelijkheid op zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde noch uit hoofde van bewaring, toezicht of beveiliging. HET OPBERGEN VAN ZAKEN IN HET GEHUURDE IS EN BLIJFT UITSLUITEND HET RISICO VAN DE KLANT.
8. De klant is jegens Zegwaard Container Verhuur aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het gehuurde en/of aan het complex waartoe het gehuurde behoort en/of aan de eigendommen van derden tenzij de klant bewijst dat hem, de persoon die hij tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en personen waarvoor hij aansprakelijk is daaromtrent geen schuld treft.
9. Zegwaard Container Verhuur opslag is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van de klanten of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken.
10. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is Zegwaard Container Verhuur niet verplicht zorg te dragen voor enige verzekering van de zaken.

Artikel 11: Mededelingen, adreswijzigingen:
1. Vanaf ingangsdatum van de huurovereenkomst worden alle mededelingen van Zegwaard Container Verhuur aan de klant in verband met de uitvoering van deze huurovereenkomst gericht aan het adres van de klant. De klant is verplicht Zegwaard Container Verhuur schriftelijk op de hoogte te houden van eventuele verhuizingen.
2. Gebruiker dient Zegwaard Container Verhuur schriftelijk te informeren indien adres en/of bankrekeningnummer wijzigt. Zolang geen wijziging in de adresgegevens Zegwaard Container Verhuur niet heeft bereikt, zal Zegwaard Container Verhuur iedere mededeling of rechtshandeling rechtsgeldig aan het op de overeenkomst vermeldde adres kunnen doen. Dit geldt ook voor het (laten) uitbrengen van exploten.

Artikel 12: Pandrecht
1. Tot meerdere zekerheid van al hetgeen de klant verschuldigd is en/ of nog verschuldigd zal zijn aan Zegwaard Container Verhuur, heeft Zegwaard Container Verhuur jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht en een pandrecht op alle zaken, documenten en gelden zich bevindende in het gehuurde of in het pand waar het gehuurde zich bevindt.
2. De klant verpandt bij dezen aan Zegwaard Container Verhuur, gelijk Zegwaard Container Verhuur bij dezen aan de klant als pand aanvaardt, alle zaken, voorraad en inventaris aanwezig in het gehuurde blijkens uit een proces-verbaal van constatering als zal worden opgemaakt door een bevoegde deurwaarder, indien noodzakelijk.
3. De verpanding geschiedt door middel van deze akte en proces-verbaal van constatering voornoemd te registreren bij de inspecteur der Registratie en opeenvolging.
4. De klant staat in voor zijn bevoegdheid over deze zaken te beschikken.
5. Ten aanzien van het bestaan en het bedrag van de schulden aan Zegwaard Container Verhuur, tot zekerheid waarvoor deze verpanding strekt, geldt de administratie van Zegwaard Container Verhuur als bewijs.
6. Zegwaard Container Verhuur is te allen tijde gerechtigd tot onmiddellijke executie van de in het pand verstrekte zaken over te gaan zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling.

Artikel 13: Einde van de overeenkomst
1. Bij einde van de huurovereenkomst is de cliënt verplicht het gehuurde in de oorspronkelijke staat , geheel ontruimt en vrij van gebruiksrechten en perfect schoon aan Zegwaard Container Verhuur op te leveren.
2. Alle zaken die de klant na beëindiging van deze huurovereenkomst in het gehuurde zal achterlaten, zullen geacht worden door hem aan Zegwaard Container Verhuur te zijn afgestaan, zulks onverminderd het recht van Zegwaard Container Verhuur deze zaken op kosten van de klant te doen verwijderen.
3. Zegwaard Container Verhuur kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien:
a. er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;
b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht;
c. ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd;
d. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd;
e. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Zegwaard Container Verhuur krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
4. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Zegwaard Container Verhuur, dan is Zegwaard Container Verhuur gerechtigd de overeenkomst voor het overige, respectievelijk de toekomst, te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling, of, naar keuze van Zegwaard Container Verhuur gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of nakoming te verlangen, in alle gevallen met het recht op volledige schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Zegwaard Container Verhuur uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door Zegwaard Container Verhuur aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen Zegwaard Container Verhuur en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Zegwaard Container Verhuur te hare vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
4. In geval van een keuze van Zegwaard Container Verhuur voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.

Artikel 15: Verjaring en verval
1. Elke vordering op Zegwaard Container Verhuur verjaart na verloop van 12 maanden nadat de vordering opeisbaar is geworden.
2. Alle vorderingen jegens Zegwaard Container Verhuur vervallen na verloop van 2 jaren nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 16: Slotbepaling
1. Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichts komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Zegwaard ISO 9007 ISO 14001 VCA SCL-trede-2-wit